Zadzwoń Zadzwoń Zadzwoń Napisz
Ogólne warunki zakupów i gwarancji

DO POBRANIA

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW I GWARANCJI MEXTRA GROUP

 

1.    Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Małgorzatą Jaremko i Piotrem Domiańskim prowadzącym działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej: MEXTRA GROUP Spółka Cywilna, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP: PL 7543039263, zwani dalej "Sprzedawcą" a Przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 43 1Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zwani dalej „Klientami/ Kupującymi”. 

2.    Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP nie mają zastosowania do Klienta/Kupującego – konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do Kupujących/ Klientów – konsumentów (osób fizycznych dokonujących zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

3.    Dostawa i sprzedaż towarów dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego podlega przepisom polskiego prawa, zasadom określonym w Ogólnych warunkach zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP oraz w umowie (o ile ta została zawarta z Kupującym).

4.    Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w Ogólnych warunkach zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP  oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem muszą zostać potwierdzone pisemnie pod rygorem ich nieważności.

5.    Oświadczenie złożone przez Kupującego w formie pisemnej, dalej zwane „Zamówieniem”, powinno zawierać: 

a)    określenie zamawianego towaru i jego ilość, 

b)    dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury, 

c)    dane teleadresowe Klienta niezbędne do kontaktu z osobą odpowiedzialną z jego strony za zamówienie, 

d)    aktualny adres e-mailowy Kupującego,

e)    termin dostawy,

f)     miejsce odbioru towaru

6.    Zawarcie umowy sprzedaży towaru między Sprzedawcą a Kupującym następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę oraz pod warunkiem wpłacenia przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 30% ustalonej ceny brutto.
W przypadku nie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa sprzedaży towaru między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta zawsze najpóźniej w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do jej wykonania, w szczególności przez dostarczenie Kupującemu towarów. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem, jednego
z podanych poniżej sposobów:

a) wymiany korespondencji elektronicznej między Sprzedawcą, a Kupującym,

b) listownie.

7.    Jeżeli Klient pozostaje w stałych kontaktach handlowych ze Sprzedawcą, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby, miejsca prowadzenia działalności, adresu email i adresu korespondencyjnego. Brak takiego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.

8.    Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP uznaje się za przyjęte przez Klienta
w momencie, gdy Kupujący dokona zakupu towaru u Sprzedającego.

9.    W wyniku zawarcia umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru, a Kupujący do odbioru towaru i do zapłaty ceny w ustalonym terminie.

10.  Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia Sprzedawcy jest oferta Sprzedawcy, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenie wskazane
w ofercie są wyrażone w kwotach netto i w kwotach brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty, którego aktualność weryfikuje w momencie przyjęcia zamówienia.  W dniu wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący u niego.

11.  Zapłata ceny i wynagrodzenia następuje w ten sposób, że w terminie do 14 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny brutto. Zapłata nastąpi na podstawie faktury pro forma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta w zamówieniu. 

12.  Zapłata zaliczki winna być dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze pro forma, ze wskazaniem tytułu płatności.

13.  Pozostała część ceny będzie płatna gotówką Sprzedawcy albo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wydawaniem Kupującemu zakupionego przez niego towaru.  W terminie 7 dni od dostawy potwierdzonej protokołem odbioru  pozostałej części ceny, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę.

14.  Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu.

15.  W razie niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

16.  Sprzedawca uprawniony jest także do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Kupującego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot. Natomiast Kupujący nie ma prawa, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, do wstrzymania płatności za zamówiony u niego towar lub do dokonywania potrąceń.

17.  Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu, na jego koszt. Sprzedawca nie gwarantuje rozładunku dostarczonego Klientowi towaru.

18.  Wydanie towaru Kupującego przez Sprzedawcę jest uzależnione od zapłaty przez Kupującego pozostałej części ceny, na warunkach określonych w pkt. 15 Ogólnych warunków zakupów
i gwarancji
MEXTRA GROUP oraz od przekazania kierowcy dowodu uiszczenia pozostałej części ceny
w sytuacji gdy Kupujący pozostałą część ceny za zakupiony towar przelał na rachunek bankowy

Sprzedawcy.

19.  Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie ustalany każdorazowo przez Strony. Przed zaplanowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - datę i godzinę dostarczenia towaru.

20.  Jeśli strony nie ustalą innych warunków odebrania towaru przez Klienta (np. odbiór osobisty), Sprzedawca wedle własnego wyboru albo dostarczy towar Klientowi własnym transportem albo zleci go przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów tego rodzaju, do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu.

21.  Kupujący jest zobowiązany  do rozładowania, własnymi siłami, dostarczonego mu towaru oraz do zapewnienia bezpiecznego podjazdu dla samochodów dostarczających mu zakupiony towar.
W przeciwnym razie jedynym możliwym sposobem odebrania towaru przez Klienta będzie osobisty odbiór zamówionego towaru z siedziby Sprzedawcy lub jego magazynu.  

22.  W przypadku siły wyższej lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin zrealizowania zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

23.  Wydanie Klientowi zamówionego towaru następuje w momencie przekazania go przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku, gdy zamówiony towar Klient osobiście odbiera lub dostarcza mu towar Sprzedawca, własnym transportem, wydanie Klientowi towaru nastąpi z chwilą podpisania przez Klienta lub przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Klienta, protokół odbioru.

24.  Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu, dokonanego za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.

25.  Na wyraźne żądanie Kupującego, Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i na koszt Kupującego. 

26.  Sprzedawca może dokonywać dostaw towaru w partiach.

 

WARUNKI GWARANCJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

27.  Sprzedawca udziela Kupującemu na sprzedawany przez niego towar rocznej, dwuletniej, trzyletniej lub dziesięcioletniej gwarancji, w zależności od rodzaju zakupionego przez Klienta towaru u Sprzedawcy (pkt. 29 Ogólnych warunków zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP). Gwarancja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.

28.  Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP w zakresie gwarancji nie mają zastosowania do towarów, dla których gwarancji udziela producent. W takim przypadku warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do sprzedanego towaru.

29.  Długość okresu gwarancji, o których mowa w pkt. 27 Ogólnych warunków zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP, dla poszczególnych towarów Sprzedawcy kształtuje się w następujący sposób: 

 

I. Krzesła bankietowe

ALICANTE ST 220 - 3 lata

ALICANTE ST 370 - 3 lata

ALICANTE ST 390 - 3 lata

ALICANTE ST 314 - 3 lata

ALICANTE ST 633 - 3 lata

ALICANTE ST 830 - 3 lata

ALICANTE ST 850 - 3 lata

ALICANTE ST 870 - 3 lata

ALICANTE STF 910 - 3 lata

ALICANTE STF 920 - 3 lata

ALICANTE STF 930 - 3 lata

ALICANTE STF 940 - 3 lata

ALICANTE STF 950 - 3 lata

ALICANTE STF 960 - 3 lata

MAESTRO - 3 lata 

KRZYŚ - 2 lata 

GASTRO – 2 lata

HERMAN - 2 lata 

ISO - 2 lata 

JAZZ - 2 lata

ROCK - 2 lata

BLUES – 2 lata

ES 100 – 2 lata

ES 120 – 2 lata

ES 180 - 2 lata

II.  Stoły bankietowe 

H-500  - 3 lata

T-300 - 3 lata

L-100 - 3 lata

 

K-200 - 3 lata 

HK-800 - 3 lata

HS-600  - 3 lata

EC-H - 2 lata

EC-T - 2 lata

EC-HK - 2 lata

EC-L - 2 lata

EC-HS - 2 lata

EC-K – 2 lata

GERDA - 2 lata 

DORA – 2 lata

PABLO - 2 lata 

FOLD - 2 lata

CUBE - 2 lata

 

III. Tekstylia bankietowe

Pokrowce bankietowe -  1 rok

Obrusy bankietowe – 1 rok

Skirtingi / falbany  - 1 rok

 

IV. Meble cateringowe:

Stoły cateringowe:

80272 – 10 lat

80350 – 10 lat

280299 – 10 lat

280301 – 10 lat

80176 – 10 lat

4473 – 10 lat

80165 – 10 lat

80568 – 10 lat

22673 – 10 lat

80121 – 10 lat

80362 – 10 lat

Krzesła cateringowe:

80615 – 2 lata

BETA – 2 lata

EVENT – 2 lata

POLYFOLD – 2 lata

Wózki do transportowe do mebli cateringowych:

80279 – 1 rok

80525 – 2 lata

80339 – 2 lata

80193 – 2 lata

V. Krzesła konferencyjne:

ISO24H - 2 lata

ISO PLUS – 2 lata

ISO CLEAN - 2 lata

ISO MESH - 2 lata

ISO BENCH – 2 lata

SAMBA - 2 lata

LUNGO - 2 lata

ESPRESSO -2 lata

TRACY - 2 lata

ALINA - 2 lata

 

VI. Krzesła i stoły drewniane:

TOP COLLECTION - 2 lata

PREMIUM COLLECTION - 2 lata

STOŁY DREWNIANE - 2 lata

 

30.  Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, z tytułu normalnego zużycia towaru  oraz towar uszkodzony mechanicznie, a w szczególności uszkodzony poprzez:

a)  naprawę lub dokonanie zmian konstrukcyjnych w przedmiocie sprzedaży,

b)  eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta,

c)   działanie na produkt przedmiotami ostrymi, tępymi lub szorstkimi,

d)  niewłaściwe przechowywanie,

e)  niestosowanie się do instrukcji konserwacji, jak również używanie nieodpowiednich produktów, czyszczących niepolecanych przez producenta (w szczególności substancje żrące i kwasy),

f)   używanie towaru w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, działanie czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu, nie podlega gwarancji.

31.  Gwarancji nie podlega także w krzesłach bankietowych tapicerka, w szczególności jej zabrudzenie, przecięcie oraz wkład siedziska, a także powłoka lakieru konstrukcji krzesła, w szczególności otarcia, obicia i odpryski. W stołach bankietowych gwarancji nie podlega blat stołu, jego zarysowanie, napuchnięcie lub uszkodzenie listwy obrzeża, natomiast w tekstyliach bankietowych gwarancji nie podlega uszkodzenie materiału, jego zabrudzenie, przecięcie i przetarcie, uszkodzenia stopek pokrowców elastycznych oraz kolor i odcień tkaniny. 

32.  Kupujący jest zobowiązany zbadać towar w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju oraz do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru w terminie 14 dni od dnia jej wykrycia.

33.  Jeżeli Kupujący nie dokona badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo, gdy po zbadaniu Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia  wady towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostałoby przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.

34.  W razie wykrycia wady Kupujący powiadomi Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady,
w formie pisemnej o wadliwym towarze. Zawiadomienie powinno być dokonane na formularzu (zgłoszenie reklamacyjne) i wysłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@mextra.pl, bądź też listem poleconym na adres: Małgorzata Jaremko i Piotr Domiański prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej: MEXTRA GROUP Spółka cywilna, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle, wraz ze zdjęciami wszystkich wadliwych towarów, wykonanych w taki sposób, aby Sprzedawca mógł zweryfikować i ocenić wadę towarów. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej www.mextra.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokołu reklamacyjnego) oraz dołączenie zdjęć wszystkich wadliwych towarów
w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.

35.  W razie uchybienia terminu zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru na zasadach opisanych powyżej albo w sytuacji braku dołączonych do protokołu reklamacyjnego zdjęć wszystkich wadliwych towarów, wykonanych w taki sposób przez Klienta, aby Sprzedawca mógł zweryfikować i ocenić wadę towarów, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedawcy.

36.  Natomiast podstawą do rozpatrzenia reklamacji towaru uszkodzonego/brakującego podczas transportu, jest sporządzenie z kurierem przewoźnika, spedytora lub Sprzedawcy protokołu szkody
i przesłanie go wraz z protokołem reklamacyjnym według powyższej procedury.

37.  Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego, pod warunkiem, iż wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze,
z zastrzeżeniem pkt 30 i 31 Ogólnych warunków zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP. Usunięcie wad towarów może nastąpić, na obszarze obowiązywania gwarancji i według uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie wadliwego towaru albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad lub zwrot zapłaconej ceny. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę towaru, wymianę towaru lub zwrot kosztów zakupu tego towaru należy tylko i wyłącznie do Sprzedawcy. Wykonanie przez Sprzedawcę powyższych obowiązków wyczerpuje jego odpowiedzialność za wady towaru z jakiegokolwiek tytułu. 

38.  W razie otrzymania przez Kupującego skutecznego powiadomienia o wadzie towaru, na zasadach opisanych powyżej, Sprzedawca wskaże Kupującemu miejsce naprawy wadliwego towaru lub wymiany na towar wolny od wad. Jeżeli naprawa towaru lub jego wymiana na wolny od wad ma być wykonana poza miejscem ujawnienia wady, Kupujący zapewni i zabezpieczy wadliwy towar
w opakowanie zapewniające bezpieczeństwo w transporcie.

39.  Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji towaru obciążają w całości Kupującego.
W przypadku, gdy Kupujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności, czym powoduje wyrządzenie Sprzedającego szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar
w takim przypadku będzie odsyłany również na koszt Kupującego.

40.  Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono mu prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom. 

41.  Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego
i dostarczonego towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego towaru.

42.  Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad towarów względem Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Kupujących - Przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zostaje wyłączona.

43.  W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

44.  Niniejsze Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA GROUP mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawartych w okresie od dnia 01.10.2016 r, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu w rozumieniu art. 43 1  Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.